BDSMzaken
Privacyverklaring

BDSMzaken zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal BDSMzaken zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.


Artikel 1 Definities
Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden.
    In deze privacyverklaring ook wel gebruiker genoemd.
Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening.
   Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.
Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens,
    al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
Verantwoordelijke: in dit privacy beleid te weten BDSMzaken die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2 Doeleinden gegevens
BDSMzaken, verwerkt, doet laten verwerken en registreert Persoonsgegevens van Betrokkenen ten behoeve van de volgende doeleinden:
a. voor het functioneren van de (diensten aangeboden op de) website van BDSMzaken;
b. ten behoeve van de voldoening aan juridische en wettelijke verplichtingen;
c. het innen van facturen en het factureren;
d. ter uitvoering van een overeenkomst;
e. social media sharing;
f. verbetering van de website;
g. veiligheid van u en ons personeel;
h. marketing en communicatieactiviteiten;

Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de voormelde doeleinden.

Artikel 3 Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld
Deze privacyverklaring is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die BDSMzaken aanbiedt, alsmede op alle overeenkomsten die BDSMzaken sluit tot gratis of betaalde deelname als gebruiker van de website van BDSMzaken.
BDSMzaken vraagt middels deze privacyverklaring toestemming aan de Betrokkene om de voormelde gegevens te registreren, te verwerken en te doen laten verwerken. Betrokkene verklaart zich daarmee akkoord en stemt in met de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijkheid daarvan op de door BDSMzaken met Betrokkene gesloten overeenkomsten. Betrokkene is niet gerechtigd gebruik te maken van de BDSMzaken, indien die niet uitdrukkelijk akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Door verstrekking van de gegevens door de Betrokkene zelf aan BDSMzaken:

Gegevens voor het aanmaken van je account.
Een account voor BDSMzaken heb je altijd nodig om van onze diensten gebruik te maken. Je geeft zelf de juiste gegevens op en bedenkt zelf een toegangscode hiervoor. De volgende persoonsgegevens maken deel uit van je account.
• E-mailadres
• Geslacht
• BDSM-voorkeur
• Seksuele geaardheid
• Geboortedatum
• IP-adres
• Nummer mobiele telefoon (optioneel)
• Locatiegegevens (provincie, gemeente en postcode)

Gegevens voor een profiel.
Een profiel bestaat uit de meerdere gegevens. Je bepaalt altijd zelf welke gegevens je wilt delen.
• een afbeelding/afbeeldingen van jezelf
• informatie over jezelf in relatie tot BDSM in het algemeen
• Informatie over je sociale achtergrond (relatie, opleiding & werk, kinderen, gebruik genotsmiddelen, afkomst & geloof)
• Informatie over je uiterlijke kenmerken
• Informatie over je karakter

Gegevens voor de matchfunctie.
Om jezelf te kunnen matchen met andere deelnemer verstrek je ons optioneel allerlei gegevens over de voorkeuren die je hebt ten aanzien van potentiële matchpartners. Ook deze gegevens worden door ons beschouwd als persoonsgegevens.

Betaalgegevens.
Een online betaling wordt namens ons verwerkt door Digiwallet in Nederland. Zij verstrekken ons uitsluitend informatie over geslaagde en mislukte betalingen. Offline betalingen verwerken wij zelf.
Van een betaling (zowel online als offline) verwerken wij zelf de volgende gegevens:
• Het bedrag
• De reden van betaling
• Of de betaling is gelukt of niet

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens.
Door de aard van de website verwerken wij ook zogenaamde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, mits je deze zelf bij je profiel hebt opgegeven:
• Je ras
• Je godsdienst of levensovertuiging
• Je seksuele leven en voorkeuren

De wettelijke grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor meerdere doelen. Bijna al deze functies zijn optioneel. Je bepaalt zelf of je van een onderdeel gebruik wilt maken of niet. De doelen zijn:
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Je de mogelijkheid te bieden om een profiel te maken
• Je de mogelijkheid te bieden om een of meer checklisten bij te houden
• Je de mogelijkheid te bieden jezelf te matchen met andere deelnemers • Je de mogelijkheid te bieden een of meer dagboeken/verhalen bij te houden en/of te publiceren
• Je de mogelijkheid te bieden een contactadvertentie te plaatsen
• Je de mogelijkheid te bieden in groepen mee te praten of zelf een groep op te richten
• Je de mogelijkheid te bieden om bijdragen van anderen te volgen
• Je de mogelijkheid te bieden met andere deelnemer te communiceren via je mailbox
• Het verzenden van onze wekelijkse en maandelijkse nieuwsbrieven

Je bepaalt voor de verschillende onderdelen zelf of je gegevens ook daadwerkelijk publiceert. Je kunt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden voor jezelf, zonder dat deze ooit zichtbaar wordt voor anderen deelnemers. De gegevens worden dan uiteraard nog wel door ons verwerkt, maar niet openbaar gemaakt.

Artikel 4 Cookies en privacy
Bij het bezoeken van onze website kan BDSMzaken informatie van de Betrokkene over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die BDSMzaken verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is BDSMzaken niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. De Betrokkene gaat akkoord dat BDSMzaken de Betrokkene voor statistisch onderzoek of Betrokkene tevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken. BDSMzaken behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door BDSMzaken. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Je hebt op elk moment zelf de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen nadat je met je account bent ingelogd. Dit is tevens de enige manier om die gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn namelijk alleen bekend met jouw virtuele identiteit en we kennen dus niet jouw daadwerkelijke identiteit. Bij verzoeken die ons op een andere manier bereiken dan via de self-service mogelijkheden, kunnen wij niet vaststellen of de virtuele identiteit gelijk is aan de daadwerkelijke identiteit. Uit privacyoverwegingen verstrekken wij daarom nooit gegevens op een andere wijze dan via de self-service mogelijkheden. Daarom ondersteunen wij ook niet het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je niet het recht op de zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons geen verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Om dezelfde reden kunnen we ook niet ingaan op verzoeken om je account te verwijderen. Als je je gegevens wilt verwijderen dan moet je zelf na het inloggen je account verwijderen.
Wij wijzen je er tevens dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 6 Opslag gegevens en bewaartermijn
De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal zeven jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist. BDSMzaken vraagt middels deze privacyverklaring de toestemming aan de Betrokkene om de bestelhistorie en contactgegevens maximaal zeven jaar te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring verschaft de Betrokkene deze toestemming.

Zodra je zelf je account verwijdert of als deze door ons wordt verwijderd dan vernietigen we direct de volgende gegevens van jou:
• Je account
• Je profiel inclusief je afbeelding
• Je contactadvertenties
• Je checklisten
• Je matchwensen en matchresultaten
• Je dagboeken
• Je verhalen
• Je ontvangen en verstuurde mailboxberichten
• Je ontvangen en gegeven openbare webreacties
• Je ontvangen en gegeven aanbevelingen
• Je ontvangen Supportteam-keuzes (de zogenaamde vlaggetjes)

Groepsgesprekken worden beschouwd als gemeenschappelijke discussies met meerdere betrokkenen. De groep als geheel heeft daarom het eigendom van deze groepsgesprekken. Indien hieraan bijdragen worden verwijderd dan raken deze gesprekken verminkt. Om die reden worden je bijdragen aan groepsgesprekken niet verwijderd, maar geanonimiseerd.

De volgende gegevens blijven vanuit wettelijke voorschrift bewaard gedurende de aangegeven periode:

• Inloggevens met je account tot 4 jaar na verwijdering van het account
• Betaalgegevens tot 7 jaar na de laatste betaling

Wij verwijderen een account alleen in de volgende gevallen:
• Indien het e-mailadres geen mail meer accepteert en langer dan 6 maanden geleden met het account is ingelogd.
• Indien account langer dan 3 jaar niet is gebruikt.

Artikel 7 Beveiliging gegevens:
BDSMzaken spant zich in redelijke mate in om passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging, ongeoorloofde verspreiding, onrechtmatige verwerking en tegen ongeoorloofde toegang. Wij zijn ons vanwege de aard van onze website uitermate bewust van de noodzaak om je privacy adequaat te beschermen. We nemen de bescherming van jouw gegevens daarom uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons supportteam of via info@bdsmzaken.

Artikel 8 Nieuwsbriefsystemen
De Betrokkene kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Betrokkene op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
De Betrokkene ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Betrokkene kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.
De Betrokkene zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 9 Website
Betrokkene kan gratis gebruik maken van de website van BDSMzaken. Op het gebruik van de BDSMzaken website is deze privacyverklaring, de gebruiksvoorwaarden en eventuele nadere door BDSMzaken te stellen condities en voorwaarden van toepassing. Betrokkene kan op BDSMzaken een account aanmaken. Door in te loggen op uw BDSMzaken account kan BDSMzaken uw gegevens inzien. Het auteursrecht en eigendom van de BDSMzaken website, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de op de website geplaatste content behoren toe aan BDSMzaken.

Uw BDSMzaken account is gekoppeld aan uw e-mailadres. Betrokkene is jegens BDSMzaken gehouden daar zelf deugdelijk voor zorg te dragen en is jegens BDSMzaken aansprakelijk voor alle door BDSMzaken geleden en te lijden schade indien en voor zover dat overzetten niet deugdelijk door Betrokkene is geschied. BDSMzaken spant zich in redelijke mate in om de app te beveiligen. BDSMzaken waarschuwt echter dat aan het gebruik van een webste altijd risico’s zijn verbonden. Het gebruik van de website is dan ook geheel voor rekening en risico van de Betrokkene die van de website gebruik wenst te maken. BDSMzaken sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit, als gevolg van het gebruik van de website en eventuele acties van derden, zoals pogingen om op illegale wijze gegevens van betrokkene via de website te bemachtigen door in de elektronische systemen van BDSMzaken of van Betrokkene zelf (zoals het apparaat waar Betrokken de website op gebruikt) in te breken.

BDSMzaken is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van uw BDSMzaken account. Indien u vermoedt, dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden, dat er fouten staan in de gegevens of dat een derde toegang tot uw BDSMzaken account heeft, bent u verplicht dit te melden aan BDSMzaken. BDSMzaken en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de website van BDSMzaken.
BDSMzaken behoudt zich het recht voor om bepaalde producten of diensten in te trekken of te wijzigen, en producten of diensten toe te voegen. Beide partijen zijn te allen tijde gerechtigd uw deelname aan de BDSMzaken website zonder opgave van redenen te beëindigen, zonder dat zulks aansprakelijkheid van de beëindigende partij met zich meebrengt.

Artikel 10 Rechten van Betrokkene
Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, het recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van BDSMzaken kan worden gevergd.
De Betrokkene kan op ieder gewenst moment BDSMzaken verzoeken via info@bdsmzaken.nl inzage in zijn of haar geregistreerde Persoonsgegevens te verschaffen, alsmede om die Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen, te wijzigen, aan te passen of af te schermen.
BDSMzaken biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels deze privacyverklaring in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 11 Doorgifte aan derden
Persoonsgegevens van betrokkenen worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 12 Wijzigingen privacyverklaring BDSMzaken behoudt het recht om de privacyverklairing aan te passen. Na wijziging komt de oude privacyverklaring te vervallen. BDSMzaken adviseert u daarom regelmatig de privacyverklaring van BDSMzaken op de website te raadplegen.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd van geschillen tussen BDSMzaken en betrokkene kennis te nemen. Indien de Rechtbank de absoluut bevoegde rechter is in eerste aanleg, worden deze geschillen uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement waarin BDSMzaken is gevestigd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en andere internationale regelingen waarvan de toepasselijkheid mag worden uitgesloten zijn niet van toepassing. Indien het geschil (mede) voortvloeit uit de vertaling van deze overeenkomst is de tekst van de Nederlandse versie bindend.

Artikel 14 Geheimhoudingsverklaring
Al onze vrijwilligers worden geacht te handelen conform de Algemene wet gegevensbescherming (AVG) en zich bewust te zijn van privacygevoelige gegevens. Medewerkers van het supportteam hebben uitsluitend toegang tot die gegevens die voor hun taken noodzakelijk zijn.

Artikel 15 Contact en afhandeling klachten
BDSMzaken biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@bdsmzaken.nl zulks ter attentie van de functionaris gegevensbescherming.